Oprecht advies sinds 1989

Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan BLM B.V.
A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  Opdrachtnemer: BLM B.V.
 1. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:
  • het adviseren ten aanzien van vraagstukken van financiële, fiscaalrechtelijke en/of algemeen juridische aard,
  • het verzorgen van fiscale aangiften,
  • het behandelen van het verzoek-, bezwaar- en beroepschriften in fiscale aangelegenheden,
  • het optreden als gemachtigde in fiscale procedures,
  • het samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen,
  • het uitvoeren van bijzondere controleopdrachten,
  • het verzorgen van (loon)administraties,

al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in een eventuele opdrachtbevestiging.

 1. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 
B. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden als onder A 2 genoemd worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
 3. De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen accepteren.
 
C. Aanvang en duur van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment:
  • dat opdrachtgever aan opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven, of
  • dat opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever heeft verricht, waarvoor niet specifiek opdracht is gegeven, echter welke werkzaamheden in het belang van opdrachtgever zijn dan wel voortvloeien uit de zorgplicht van opdrachtnemer, dan wel voortvloeien uit een eerder gegeven specifieke opdracht, dan wel voortvloeien uit de bestaande langdurige relatie waarin jaarlijks dezelfde werkzaamheden worden verricht;
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 
D. Gegevens opdrachtgever
 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtgever zal daarnaast spontaan de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
 4. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd, behoudens het bepaalde in J 5.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van de opdrachtgever afkomstige gegevens en bescheiden gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.Opdrachtnemer is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de opdrachtgever.
 7. Buiten het geval van opzet of grove schuld zal opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken voor betaling van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in het vorige lid bedoelde gegevens of bescheiden.
 8. Onder schade als in het vorige lid bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.
 
E. Uitvoering opdracht
 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten verrichten.
 3. Indien tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of bedrijf of cliënten van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in een eventuele opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Ook aan de aanwezigheid van op de werkzaamheden betrekking hebbende gegevens, zoals aangeleverd door opdrachtgever, wordt het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht.

 
F. Geheimhouding en exclusiviteit
 1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt en behoudens op verzoek van dan wel met (schriftelijke) toestemming van opdrachtgever, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan gekregen resultaten.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten aan te wenden voor gebruik in het kader van een tucht-, arbitrage-, civiele of strafrechtprocedure, waarin opdrachtnemer voor zichzelf optreedt, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 4. Uitgezonderd het bepaalde in lid 2 en 3 is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 
G. Intellectuele eigendom
 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
 
H. Overmacht
 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtgever heeft, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet en de oorzaak van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen niet is gelegen bij opdrachtgever, het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen
 
I. Honorarium
 1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid door opdrachtnemer bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer, welke tarieven qua hoogte afhankelijk zijn van het soort werkzaamheden en de persoon die de werkzaamheden verricht, en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief aan te passen aan het nieuwe door opdrachtnemer vastgestelde honorarium, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.
 4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Declaraties, correspondentie betreffende betaling van declaraties alsmede door opdrachtnemer uitgebrachte schriftelijke adviezen, rapporten, aangiften en andere uitkomsten van de werkzaamheden van opdrachtnemer zullen geacht worden de opdrachtgever te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres van de opdrachtgever, dat door de opdrachtgever laatstelijk als zodanig aan opdrachtnemer is medegedeeld.
 
J. Betaling
 1. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen de gestelde termijn, doch in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer heeft.
 3. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 4. Een door de opdrachtgever aan opdrachtnemer gedane betaling, geschiedt allereerst ter voldoening van rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm.
 6. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet of niet volledig nakomt en/of nalaat de op grond van het vorige lid eventueel verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct Alsdan heeft opdrachtnemer tevens het recht de in zijn bezit zijnde door of namens opdrachtgever aangeleverde gegevens en bescheiden niet te retourneren aan opdrachtgever.
 7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 
K. Reclame
 1. Op straffe van verlies van het recht op een reclame in of buiten rechte een beroep te doen, dient een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever ter zake reeds betaald honorarium.
 
L. Aansprakelijkheid
 1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd dan wel, indien opdrachtnemer geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag waarvoor opdrachtnemer met een praktijk als onderhavige opdrachtnemer zich pleegt te verzekeren.
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever welke is ontstaan door een handelen of nalaten van opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 
M. Opzegging
 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 3. Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzeggen beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen aan de opzegging ten grondslag liggen en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
 
N. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 
O. Toepasselijk recht
 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.